Festival Team 2019

Ivanna Smolyana ,+380638547310

Kate Taranova

Inna Falkova

Support team: Vita Kalmutska (works with registrations), Alex Postnikov (IT-guy), Liza Andreeva (design), Kseniya Tusheva (SMM), Daria Voronina (translation), Denis Kuklin (product marketing), Max Omelchenko (one more IT-guy)

Festival Team 2018

Alex Postnikov, Inna Pavlichuk, Inna Falkova, Ivanna Smolyana, Kate Taranova

Support team: Vita Kalmutska (worked with registrations), Denis Kuklin (sales and marketing)

Festival Team 2016

Yuriy Kuzin, Olga Kuzina, Alex Postnikov, Inna Pavlichuk, Inna Falkova, Ivanna Smolyana, Kate Taranova

Festival Team 2015

Yuriy Kuzin, Olga Kuzina, Alex Postnikov, Inna Pavlichuk, Inna Falkova, Olya Hasia, Mariya Bakalo, Vadim Popov, Kate Taranova

Festival Team 2009-2014

Ruslan Baranov, Sveta Pashko, Katya Andreeva, Alex Postnikov, Ivanna Smolyana, Shantam (Grigoriy Petrov), Aleksandra Bondar